VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA

               

Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik.

 1. Uczestnictwo w wyborach

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”[1].

 1. Znaczenie dobra wspólnego

 

Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość[2]. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”[3]. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.

 1. Wartości nienegocjowalne

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy[4]. W konsekwencji katolicy:

 1. a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”[5];
 2. b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia[6];
 3. c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci[7];
 4. d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”[8];
 5. e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”[9];
 6. f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;
 7. g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”[10].

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”[11].

 1. Uznanie demokratycznych wyborów

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”[12]. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

 1. Modlitwa za Ojczyznę

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21.09.2023

 

[1] Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, nr 42; Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 38.

[2] Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, nr 75.

[3] Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, nr 46.

[4] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[5] Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nn. 2, 28.

[6] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[7] Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[8] Jan Paweł II, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, 1999, nr 5.

[9] Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 9.

[10] Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, nr 58.

[11] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[12] Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1903v

Obóz stypendystów-studentów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

w Zielonej Górze

 

„Trwajcie we Mnie”

 

5 – 11 lipca 2023 r.

Ogłoszenia parafialne

[2 lipca]

            W dniach od 5 do 11 lipca br. w Zielonej Górze odbędzie się obóz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Do naszego miasta przybędzie około 500 studentów i wolontariuszy z całej Polski.

            Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Co roku Fundacja otacza opieką finansową i duchową blisko dwóch tysięcy młodych ludzi, uczniów szkół podstawowych (7 i 8 klasa), średnich i studentów z całej Polski. Stypendyści to zdolni, ale niezamożni młodzi ludzie wywodzący się z małych miejscowości, którzy dzięki wsparciu Fundacji mogą rozwijać swoje talenty oraz realizować naukowe pasje. Otrzymują oni także formację w duchu nauczania św. Jana Pawła II.

Fundacja upamiętniając pontyfikat św. Jana Pawła II promuje nauczanie Papieża Polaka wspierając działania w zakresie edukacji i kultury chrześcijańskich. Koordynacje ogólnopolskie obchody Dnia Papieskiego. Coroczne wydarzenie jest okazją do odczytania na nowo nauczania św. Jana Pawła II, a także zbiórki środków na realizację programu stypendialnego. Fundacja przyznanie także nagrody TOTUS TUUS dla osób i instytucji, które zainspirowane nauczaniem św. Jana Pawła II promują cywilizację miłości wyciągając pomocną dłoń do potrzebujących i zmarginalizowanych, a także dzieląc się ze swoimi czytelnikami, słuchaczami lub widzami wartościami chrześcijańskimi.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zaprasza mieszkańców Zielonej Góry do wspólnej modlitwy:

Czwartek (6 lipca)

10:00 – EUCHARYSTIA na rozpoczęcie obozu pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego (Parafia pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze)

20:00 – Nabożeństwo w Kościołach Stacyjnych:

 • Nabożeństwo Słowa Bożego – Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu – wspólnota Shalom – Parafia pw. św. Urbana I
 • Nabożeństwo w Duchu Taize– Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

Piątek (7 lipca)

9:30 – EUCHARYSTIA – Parafia pw. św. Ubrana I

Poniedziałek (10 lipca)

20:00 – EUCHARYSTIA w Kościołach Stacyjnych:

 • Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca
 • Parafia pw. św. Urbana I
 • Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

9 lipca, w niedzielne przedpołudnie, stypendyście odwiedzą zielonogórskie parafie, aby wyrazić wdzięczność za wsparcie corocznie okazywane podczas Dnia Papieskiego oraz w ciągu roku poprzez przekazywania 1,5% podatku dochodowego lub przez indywidualne wpłaty na konto Fundacji.

Szczególnym wydarzeniem na które w imieniu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pragniemy zaprosić wszystkich mieszkańców Zielonej Góry jest koncert Chóru i Orkiestry Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który odbędzie się w niedzielę 9 lipca o godzinie 17:00 na placu przed filharmonią.

Odwiedziny rodzin wyłącznie na zaproszenia, złożone do 25.12.2023. Odwiedziny rozpoczynamy o  godz.15.30

Plan:

02.01.2023r.

 1. Bułgarska
 2. Dunikowskiego
 3. Hiszpańska
 4. Łużycka
 5. Wyszyńskiego – numery parzyste

03.01.2023r.

 1. Francuska
 2. Słowacka – numery nieparzyste od 3 do 13

04.01.2023r.

 1. Kraljevska – numery nieparzyste oraz parzyste od 2 do 20
 2. Słowacka – numery parzyste oraz nieparzyste od 15 do 35

05.01.2023r.

 1. Kraljevska – numery parzyste od 22 do 50
 2. Węgierska – numery parzyste od 2 do 14

06.01.2023r.

 1. Węgierska – numery parzyste od 16 do 50 oraz numery nieparzyste od 1 do 11

07.01.2023r.

 1. Węgierska – numery nieparzyste od 13 do 17
 2. Wyszyńskiego – numery nieparzyste od 31 do 107

08.01.2023r.

 1. Rydza-Śmigłego – numery parzyste od 2 do 62 oraz numer 68
 2. Wyszyńskiego – numery nieparzyste od 109 do 165

09.01.2023r.

 1. Rydza-Śmigłego – numer 66 oraz numery nieparzyste
 2. Żołnierzy II Armii – numery parzyste

10.01.2023r.

 1. Monte Cassino
 2. Okulickiego
 3. Sucharskiego – numery nieparzyste od 1 do 11

11.01.2023r.

 1. Sucharskiego – numery nieparzyste od 13 do 29 oraz parzyste
 2. Wyszyńskiego – numery nieparzyste od 15 do 23

12.01.2023r.

 1. Anieli Krzywoń
 2. Cyryla i Metodego
 3. Wyszyńskiego 25
 4. Zawadzkiego „Zośki” – numery 40A, 40B, 42A, 42B, oraz 46 od A do E

13.01.2023r.

 1. Zawadzkiego „Zośki” – numery parzyste od 2 do 38A oraz numer 48 i numery nieparzyste od 1 do 9

14.01.2023r.

 1. Zawadzkiego „Zośki” – numery nieparzyste od 11 do 91

15.01.2023r.

 1. Godlewskiego – numery 1A i 1C
 2. Unii Europejskiej
 3. Zachodnia

16.01.2023r.

 1. Godlewskiego – numery od 2 do 6
 2. Pionierów Zielonej Góry

Modlitwa na czas epidemii

Okaż nam miłosierdzie dobry Ojcze,

Wszechmogący Wieczny Boże,

który nie chcesz śmierci grzesznika,

lecz by się nawrócił i miał życie.

Daj zdrowie chorym

i odwagę tym, którzy im służą.

Wspieraj czuwających nad bezpieczeństwem

i pociesz tych, którzy opłakują umarłych.

Niech Twoja łaska skruszy twarde serca

i podniesie ręce, co bezradnie opadają.

Zabierz strach i ześlij Twego Ducha,

gdy wołamy: Jezu, ufam Tobie!

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SŁOWO DO WIERNYCH

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

W związku z ogłoszeniem w całej Polsce stanu zagrożenia epidemicznego zachodzi konieczność podjęcia odpowiednich środków ostrożności, które przyczynią się do zmniejszenia ryzyka zachorowań. Zachęcam więc wszystkich wiernych do przestrzegania zaleceń wydawanych w tej materii przez władze publiczne.

Sytuacje trudne, niosące zagrożenie dla całej społeczności, skłaniają nas do bardziej intensywnego zwrócenia się do Boga. W naszych parafiach nadal będą więc odprawiane msze św. i nabożeństwa wielkopostne, zgromadzenia wiernych nie mogą jednak przekraczać liczby 50 osób. Ograniczenie to obowiązuje również w przypadku sprawowania liturgii pogrzebowej, dlatego w celebracjach żałobnych powinni brać udział włącznie najbliżsi krewni osoby zmarłej Apeluję do wszystkich o przyjęcie ze zrozumieniem tego drastycznego ograniczenia, koniecznego z uwagi na istniejące ryzyko rozprzestrzeniania się choroby.

Mając na względzie tę nadzwyczajną sytuację, która większości wiernych uniemożliwi uczestnictwo w niedzielnej mszy św., udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od tego obowiązku. zachęcam do śledzenia korzystania z transmisji mszy św. niedzielnych w środkach społecznego przekazu, np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia. Ponadto o godz. 10.30 w lokalnym paśmie TVP3 i w Radiu Zachód będzie transmitowana msza św. z kaplicy katedralnej w Gorzowie Wlkp. W Internecie transmitowane będą również wszystkie msze św. i nabożeństwa odprawiane w diecezjalnym Sanktuarium w Rokitnie.

Do posługi duchowej wobec osób hospitalizowanych upoważnieni są wyłącznie kapelani zatrudnieni w konkretnym szpitalu.

W odpowiedzi na apel abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, każdego dnia o godz. 20.30 w kościołach bez udziału wiernych będą się modlić kapłani i osoby życia konsekrowanego. Wszystkich wiernych zapraszam, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności ze swoimi duszpasterzami.

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych w wyniku epidemii. Módlmy się również o zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli. Każdego dnia kontynuujmy śpiew suplikacji po błogosławieństwie kończącym każdą mszę św. „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas, Panie”.

Z pasterskim błogosławieństwem

   

+Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 14 marca 2020 r.

Znak: B2-4/20

 

MISJA ŚWIĘTA

w Parafii Ducha Świętego

w Zielonej Górze

W 10 rocznicę uroczystego poświęcenia kościoła i 35 rocznicę erygowania parafii

2 – 9 czerwca 2019 r.

Przyjdź Duchu Święty!

Sobota – 1 czerwca

17.30 Nabożeństwo czerwcowe

18.00 Uroczystość rozpoczęcia Misji Świętej

          Msza św. z nauką

Otwórzcie drzwi Chrystusowi

Niedziela – 2 czerwca

6.30 Msza św. z nauką misyjną

8.30 Msza św. z nauką misyjną

10.00 Msza św. z nauką misyjną

11.00 Nauka stanowa dla młodzieży

12.00 Msza św. z nauką misyjną

14.00 Msza św. z nauką misyjną

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

19.00 Msza św. z nauką misyjną

21.00 Apel Jasnogórski

Dekalog prawem życia

Poniedziałek – 3 czerwca

9.00 Msza św. z nauką misyjną

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

18.00 Msza św. z nauką misyjną

           Nauka stanowa dla KOBIET

21.00 Apel Jasnogórski

 

Grzech i nawrócenie

Wtorek – 4 czerwca

9.00 Msza św. z nauką misyjną

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

18.00 Msza św. z nauką misyjną

         Nauka stanowa dla MĘŻCZYZN

21.00 Apel Jasnogórski

Dzień chorych i modlitwy za zmarłych

Środa – 5 czerwca

9.00 Msza św. z nauką i udzieleniem sakramentu

         namaszczenia chorych

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

18.00 Msza św. z nauką misyjną

19.30 Nabożeństwo dla kandydatów

do bierzmowania i ich rodziców (grupa   starsza)

21.00 Apel Jasnogórski z modlitwami za zmarłych

Dzień Eucharystii i kapłaństwa

Czwartek – 6 czerwca

9.00 Msza św. z nauką misyjną.

         Nabożeństwo w intencji powołań

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

18.00 Msza św. z nauką misyjną

           Nabożeństwo eucharystyczne

21.00 Apel Jasnogórski

 

Dzień przebłagania

Piątek – 7 czerwca

9.00. Msza św. z nauką misyjną.

         Nabożeństwo przebłagalne za grzechy parafii

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

17.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu

           bierzmowania pod przewodnictwem

           Ks. Biskupa Stefana Regmunta

21.00 Apel Jasnogórski

Dzień maryjny i rodzin

Sobota – 8 czerwca

8.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

9.00 Msza św. z nauką misyjną

12.00 Msza św. dla rodziców z małymi dziećmi

         i matek w stanie błogosławionym.

         Błogosławieństwo dzieci

15.00 Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe

18.00 Msza św. z nauką misyjną.

           Akt oddania parafii Matce Bożej

21.00 Apel Jasnogórski

Uroczystość zakończenia Misji św.

i odpustu parafialnego

Niedziela – 9 czerwca

6.30 Msza św. i błogosławieństwo misyjne

8.30 Msza św. i błogosławieństwo misyjne

10.00 Msza św. i błogosławieństwo misyjne

12.00 Suma odpustowa pod przewodnictwem

           Ks. Biskupa

14.00 Msza św. z nauką misyjną

15.00 Uroczystość zakończenia Misji Św.

           przy Krzyżu Misyjnym

19.00 Msza św. i błogosławieństwo misyjne

Spowiedź

Czwartek i piątek:

8.00 – 10.00

15.30 – 18. 00

 

 

Misję Świętą prowadzą

Misjonarze Oblaci

Maryi Niepokalanej

z Poznania

Modlitwa o łaski misyjne (do codziennego odmawiania)

Dobry i Miłosierny Boże!

Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji, która ma być czasem przemiany naszej Wspólnoty Parafialnej. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców Parafii.

Pragniemy, abyśmy wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy: Przyjdź Królestwo Twoje.

Boże! Dopomóż nam przygotować się dobrze do Misji Świętej, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich ludzi na ziemi.

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nam przypomnieli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Amen.

DUCHOWA ADOPCJA

Duchowa adopcja dziecka, które jest zagrożone zabiciem w łonie marki, jest dobrowolnym darem modlitwy w intencji poczętego dziecka i jego rodziców. Modlitwa trwa przez 9 miesięcy i obejmuje jedynie dziesiątkę różańca (tajemnicę radosną, bolesną, chwalebną lub światła) oraz specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców.

Duchowa adopcja powstała po objawieniach w Fatimie (1917rok) jako odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W 1987 roku praktyka podejmowania się duchowej adopcji została przeniesiona na teren Polski. Odtąd tysiące ludzi starszych i młodszych – szczególnie młodzieży podejmuje się duchowej adopcji.

Duchową adopcję może podejmować każdy i w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką swoich rodziców. Spotyka się takich ludzi, którzy podejmują się modlitw za nie urodzone jeszcze dziecko kolejny już raz: drugi, siódmy, a nawet ... czternasty. Przy zobowiązaniu się duchowej adopcji bierze się w adopcję jedno dziecko, którego imię zna jedynie Bóg – Dawca życia pragnący, aby każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców. Można więc być pewnym, że Bóg wysłuchuje naszej modlitwy.

Może się zdarzyć, że ktoś w danym dniu zapomni odmówić modlitwę. Uzupełnia się ją wtedy następnego dnia, można też przedłużyć duchową adopcję o ilość opuszczonych dni. Dłuższa przerwa, niestety, jest zlekceważeniem podjętego zobowiązania.

CO DAJE DUCHOWA ADOPCJA

 

 1. pomaga kształtować charakter,
 2. pomaga przezwyciężać egoizm,
 3. uczy odpowiedzialności za drugich,
 4. daje radość bycia pomocnym,
 5. uzdalnia do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga według Jego odwiecznego planu,
 6. odkrywa radość odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 7. wzmaga odpowiedzialność za dar płodności,
 8. uczy cieszyć się każdym dzieckiem,
 9. uczy systematycznej modlitwy,
 10. pogłębia więź z Bogiem,
 11. uczy pozytywnego działania, świadomego obdarzania innych dobrem,
 12. pomaga być otwartym na współczesne problemy życiowe,
 13. pomaga odkryć sens umartwienia podjętego dla innych,
 14. jest czynnikiem odrodzenia się wspólnej modlitwy,
 15. leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji,pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom

stat4u