BIERZMOWANIE DLA MŁODZIEŻY

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).

Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.
– Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
– Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła m.in. przez udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św. w nabożeństwach oraz przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania.
– Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej oraz w praktykach religijnych. Ten ostatni etap przygotowania powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii.

Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć sakrament pokuty i pojednania (por. KKK 1310).

Przygotowanie bezpośrednie kandydatów do bierzmowania odbywa się w klasie VII i VIII szkoły podstawowej.

Zapisy odbywają się we wrześniu/październiku w klasie VII.

Pełen tekst instrukcji: Bierzmowanie dla młodzieży (wyświetl)

BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH

Przyjęcie sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdyż poprzez bierzmowanie ochrzczeni „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególna moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285. Dalej skrót KKK). Chociaż więc sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306). Dlatego każdy ochrzczony, który i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. kan. 889 § 1 Kodeks Prawa Kanonicznego. Dalej skrót KPK). Wierni mają obowiązek przyjąć sakrament bierzmowania w odpowiednim czasie (por. kan. 890 KPK). Ponieważ zdarzają się zaniedbania tego obowiązku, dlatego niniejszą instrukcją określam zasady, jakimi należy się kierować przy udzielaniu sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Sytuacja nadzwyczajna dorosłego kandydata do bierzmowania Kandydat do bierzmowania sytuacji w sytuacji w różnych zakresach:
Osoba dorosła po ukończeniu 21 lat życia.Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa („Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, muszą iść przed zawarciem małżeństwa, gdy jest to możliwe bez poważnej niedogodności” – kan. 1065 § 1 KPK).
– Zamiaruregulowania związku niesakramentalnego (osoby żyjące w związku niesakramentalnym to te, które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie).
Pragnienie pełnienia funkcji pracownika lub matki chrzestnej (kan. 892-893 KPK) lub świadka bierzmowania (kan. 872-874 KPK) po zakończeniu 21 roku życia.
– Emigracjamłodzieży

Przygotowanie kandydata do bierzmowania odbywa się raz w roku w dekanacie.
Minimalna ilość spotkań to dziesięć.

Po skończonej formacji sakramentu bierzmowania udziela się w 1 poniedziałek miesiąca podczas Mszy o godz. 18.00 w marcu w Głogowie, w czerwcu w Gorzowie Wlkp. oraz w grudniu w Zielonej Górze.

Pełna treść rozporządzenia oraz wykaz dekanatów przygotowujących kandydatów (otwórz)

stat4u