Przygotowanie do chrztu dziecka:
Należy zatroszczyć się o wcześniejsze przygotowanie (ukończenie kursu składającego się z 4 spotkań)
Sam fakt chrztu należy zgłosić miesiąc przed planowanym terminem (w naszej parafii chrztu udzielamy na Mszy św. o godz. 12.00 w II i IV niedzielę miesiąca)

Do kancelarii należy przyjść z:

 1. zupełnym odpisem aktu urodzenia dziecka (z urzędu Stanu Cywilnego)
 2. danymi rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, zawód wykonywany)
 3. zaświadczeniu o ukończeniu kursu ( o ile został już ukończony)

Szczegółowe wskazania duszpasterskie
W celu udzielenia odpowiednich pouczeń o misterium chrztu, wychowaniu w wierze, o roli apostolskiego przykładu rodziców chrzestnych i o liturgii tego sakramentu należy przeprowadzić bezpośrednie katechezy przygotowawcze[5].
Przygotowanie do chrztu św. powinno uwzględniać następujące postulaty duszpasterskie dotyczące: parafii, rodziców dzieci ochrzczonych, chrzestnych oraz duszpasterzy.
Chodzi o to, aby wierni pogłębiali swoją wiarę w rzeczywiste działanie Boga, mieli świadomość dokonującej się przemiany oraz konsekwencji wynikających z jego przyjęcia.

Rodzice w sferze nadprzyrodzonej muszą stale rozbudzać życie łaski u swoich dzieci. Oni stanowią najistotniejsze zaplecze rozwoju tego życia i są niezastąpionymi przez nikogo jedynymi wychowawcami w dziedzinie życia religijnego dzieci. W tym celu i powinni przeżyć pogłębienie teologiczne chrztu św., którego udzielenie winno być dla rodziny niejako rekolekcjami domowymi i rodzinnymi.

Zadania rodziców:
Rodzice osobiście zgłaszają duszpasterzowi gotowość ochrzczenia dziecka. Mogą, a nawet powinni tego zgłoszenia dokonać jeszcze przed urodzeniem dziecka, aby wziąć udział w naukach – konferencjach dla rodziców. Przedmiotem tych nauk winna być w sposób zrozumiały podana teologia chrztu św. oraz sposób udziału rodziców w samym obrzędzie.
Konferencje można urządzać dla kilku rodzin wspólnie. Duszpasterz powinien przeprowadzić chociaż jedną indywidualną rozmowę z rodzicami, „aby o chrzest nie prosili ze zwyczaju, ale z poczucia odpowiedzialności i gotowości do wychowania religijnego dzieci”. Należy mocno wyakcentować ważność udziału rodziców w samym obrzędzie, gdyż tylko w oparciu o ich wiarę i o wiarę Kościoła, można ochrzcić dziecko. Rodzice muszą świadomie wyznać swoją wiarę przed wspólnotą Kościoła i oświadczyć, że chcą wychować dziecko w wierze katolickiej.

Chrzestni:
Należy uświadamiać wiernych, że na chrzestnych nie mogą wybierać ludzi przypadkowych, kierując się względami wyłącznie świeckimi, zwłaszcza ludzi niepraktykujących czy nawet niewierzących. Chrzestni bowiem mają w czasie obrzędu prosić o chrzest dla dziecka jako znak wiary; mają wyraźnie i otwarcie wyznać swoją wiarę i przyrzec troskę i pomoc przy wychowaniu religijnym dziecka nowoochrzczonego. Trzeba więc rodzicom i wszystkim wiernym podać do wiadomości przepisy Kościoła o chrzestnych.
O zdaniach chrzestnych wspomina się w Kodeksie Prawa Kanonicznego:
Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.
Kan. 874 –

 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
  W miarę możności chrzestni powinni brać udział w konferencjach dla rodziców, co umożliwi im lepsze przeżycie tej uroczystości i głębszą świadomość nadprzyrodzonej rzeczywistości, jaką jest chrzest. Jeżeli chrzestni nie brali udziału w naukach przed chrztem św., celebrans przed samym obrzędem chrztu św. powinien wspomnieć krótko o zasadach tyczących funkcji chrzestnych.

Realizacja programu
Cele katechezy przedchrzcielnej wyznaczają następujące zadania:

 1. ukazanie prawdy o chrzcie w kontekście historii zbawienia oraz życia poszczególnego chrześcijanina;
 2. ukazanie odpowiedzialności za rozwój wiary, nadziei i miłości w życiu ochrzczonego;
 3. budzenie troski o chrześcijańskie wychowanie i wskazanie sposobów jego realizacji;
 4. przygotowanie do czynnego udziału w obrzędzie chrztu świętego.
  Program zakłada jedno indywidualne i trzy grupowe spotkania z rodzicami (oraz chrzestnymi) zgłaszającymi dziecko do chrztu. Rodzice mogą uczestniczyć w katechezach jeszcze przed narodzeniem dziecka. W instrukcji liturgicznej uczestniczą rodzice dziecka i chrzestni.
 5. Spotkanie pierwsze – indywidualne
  Pierwsze spotkanie ma charakter rozmowy wychowawczo-duszpasterskiej z rodzicami na temat chrztu. Zapraszani są na nie poszczególni rodzice, którzy wyrażają chęć ochrzczenia dziecka. Ma ono charakter duszpasterski i nie powinno być powiązane z załatwieniem formalności kancelaryjnych. Od sposobu odbycia tego pierwszego spotkania zależy ustosunkowanie się rodziców do właściwej katechezy przedchrzestnej dla nich przeznaczonej. Serdeczna rozmowa sprzyja nawiązaniu kontaktu rodziny z parafią i Kościołem.
 6. Spotkania grupowe – konferencje
  Istotą przygotowanych konferencji jest przede wszystkim przekazanie rodzicom podstawowych treści dogmatyczno-liturgicznych o sakramencie chrztu św. oraz wskazanie konkretnych i praktycznych wniosków mogących wspomagać proces wychowania religijnego dziecka w rodzinie.
  Tematyka poszczególnych konferencji:
  a. Chrzest św. nowym życiem w Chrystusie
  b. Rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze dzieci
  c. Instrukcja liturgiczna – liturgia obrzędu chrztu św.
  Udział w przygotowaniu przedchrzcielnym jest cyklem 4 spotkań, które uprawniają do wielokrotnego bycia rodzicem lub chrzestnym. Po zakończonych spotkaniach wystawia się stosowne zaświadczenie.

stat4u