STATUT

Stowarzyszenia Pro Cultura et Musica im. Edyty Stein

w Zielonej Górze

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Pro Cultura et Musica im. Edyty Stein”
  i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
  o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.)

oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r., Nr 29, poz.154 ze zm.) i posiada – będąc prywatnym stowarzyszeniem wiernych powołanym zgodnie z kan. 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego (zwane dalej KPK) – osobowość prawną.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra.

§ 2.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Stowarzyszenie podejmuje współpracę z krajowymi, zagraniczny i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami.

§ 4.

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, niepolitycznym i niezależnym stowarzyszeniem chrześcijańskim, działającym na rzecz ogółu społeczeństwa.
 2. Stowarzyszenie działa zgodnie z niniejszym Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia, w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 3. Stowarzyszenie podlega nadzorowi Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego (kan. 323 KPK).

ROZDZIAŁ II

Cele i metody działania

§ 5.

Inspirowani wielowymiarowością życia i nauczania patronki Stowarzyszenia Edyty Stein określamy i przyjmujemy za najważniejsze cele Stowarzyszenia działanie na rzecz tworzenia możliwości i przestrzeni dla spotkania, dialogu i rozwoju, kształtowanie aktywnego i odpowiedzialnego społeczeństwa i szerzenie szeroko pojętej kultury chrześcijańskiej, w tym nauki, sztuki i muzyki, inspirowanych wartościami uniwersalnymi i religijnymi.

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie koncertów, spotkań poetycko-muzycznych, wystaw, wernisaży,
 2. prowadzenie działalności edukacyjno - programową, organizowanie i prowadzenie programów i konferencji, propagujących cele Stowarzyszenia oraz informowanie o nich w środkach masowego przekazu,

§ 7.

 1. prowadzenie działalności wydawniczej,
 2. tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych, stołówek, dziennych domów pomocy społecznej,
 3. prowadzenie doradztwa i pomocy prawnej,
 4. wspieranie finansowe potrzebujących, w szczególności dzieci wymagających pomocy medycznej i ich rodzin,
 5. organizowanie i finansowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych,
 6. fundowanie stypendiów,
 7. organizowanie zbiórek publicznych,

10) organizowanie i wspieranie akcji, mających na celu uzyskanie pomocy finansowej

i rzeczowej na działalność Stowarzyszenia,

11) inicjowanie i realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych,

12) prowadzenie działalność gospodarczej na ogólnych zasadach, wyłącznie

w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnej, która popiera cele i działalność Stowarzyszenia oraz deklaruje i daje rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów.
 2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały i na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, po okresie co najmniej 2 miesięcy aktywnej pracy na rzecz Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnej, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie,
  na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
 7. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata na członka przysługuje odwołanie
  w terminie 7 dni do Walnego Zebrania, którego orzeczenie jest ostateczne.

§ 11.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  2. prawo udziału w Walnym Zebraniu,
 1. prawo udziału we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 2. prawo wglądu do rejestru członków, rejestru uchwał i protokołów władz Stowarzyszenia,
 3. prawo zgłaszania wniosków i zapytań do władz Stowarzyszenia we wszelkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
 4. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
  1. branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
  2. przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia,
  3. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,
  4. terminowe opłacanie składek.

§ 12.

 1. Członkowie wspierający i honorowi pozbawieni są biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 13.

 1. Członkowstwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:
  1. śmierci członka,
  2. braku przejawu aktywnej działalności statutowej Stowarzyszenia,
  3. wykreślenia członka z rejestru członków Stowarzyszenia z powodu prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem Stowarzyszenia,
  4. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, gdy zawieszenie członkostwa zwyczajnego trwa dłużej niż 1 rok,
  5. pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu,
  6. nie opłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
  7. popełnienia przestępstwa umyślnego, ściganego z oskarżenia publicznego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem Sądu.
 2. Wykreślenia i wykluczenia członka dokonuje Zarząd Stowarzyszenia podejmując uchwałę.
 3. Zarząd może zawiesić członka w jego prawach do czasu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 4. Zawieszenie członka ustaje z chwilą złożenia przez członka Zarządowi Stowarzyszenia oświadczenia o gotowości aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
 5. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia o utracie członkostwa jest doręczana wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
 6. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
 7. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze

§ 14.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15.

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania
  i okazaniu mandatu.
 2. Walne Zebranie na żądanie zwykłej większości zgromadzonych członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 3. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał ponad połowę ważnie oddanych głosów.
 4. Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż miejsc mandatowych, o wyborze decyduje liczba głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.
 5. W przypadku równej liczby głosów, pomiędzy kandydatami, którzy uzyskali taką samą ilość głosów, przeprowadza się ponowne wybory.
 6. Jeżeli nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca mandatowe, przeprowadza się wybory uzupełniające, w których o wybraniu decyduje zwykła większość głosów. Wybory uzupełniające odbywają się spośród kandydatów zgłoszonych do pierwszego głosowania.

§ 16.

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 17.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.
 3. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia może być zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie.
 4. Walne Zebranie wybiera przewodniczącego zebrania na okres kadencji.
 5. Wniosek o zwołanie Walnego Zebrania powinien zawierać porządek obrad.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 14 dni od dnia wniesienia wniosku.
 7. Doręczenie zawiadomienia (za potwierdzeniem) uczestnikom Walnego Zebrania wraz z porządkiem obrad powinno nastąpić najpóźniej 7 dni przed terminem zebrania.
 8. W przypadku braku wymaganej większości członków, Walne Zebranie odbędzie się nie później niż w ciągu miesiąca od wyznaczonego terminu, co należy podać
  w zawiadomieniu.
 9. W drugim terminie nadzwyczajne Walne Zebranie może podejmować uchwały, bez względu na liczbę zebranych, zwykłą większością głosów, z wyłączeniem uchwał dotyczących zmian statutu, regulaminów, wyboru władz Stowarzyszenia i rozwiązania Stowarzyszenia.

10.  Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się w okresie 6 miesięcy po upływie kadencji władz statutowych.

§ 18.

 1. Do zakresu działania Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
  1. wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnianie ich składu w trakcie kadencji,
  2. określanie kierunków działań Stowarzyszenia,
  3. rozpatrywanie corocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi za okres trwania kadencji; nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu,
  4. zatwierdzanie rozliczeń finansowych,
  5. uchwalanie planów finansowych na kolejny rok,
  6. uchwalanie zmian w Statucie,
  7. uchwalanie wysokości składek i zasad ich uiszczania,
  8. rozpatrywanie odwołań od decyzji innych władz Stowarzyszenia,
  9. uchwalanie regulaminów działania Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

10) podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbyciu nieruchomości,

11) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 1. Szczegółowy zakres i zasady działania władz Stowarzyszenia określają regulaminy uchwalane przez Walne Zebranie.

§ 19.

 1. W skład Zarządu wchodzą:
  1. prezes,
  2. wiceprezes,
  3. skarbnik.
 2. Kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, proponowanych przez członków Stowarzyszenia, przedstawia Komisja Mandatowo-Wyborcza.
 3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo zgłaszania dodatkowych kandydatów do władz.
 4. Proponowani członkowie do władz muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 5. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób.
 6. Na pierwszym posiedzeniu wybranego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które prowadzi przewodniczący zebrania, następuje ukonstytuowanie się organów.
 7. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz prezes albo upoważniony przez niego członek Zarządu.

§ 20.

Z ramienia władzy kościelnej opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje wybrany przez Stowarzyszenie duchowny, zatwierdzony przez Biskupa Diecezjalnego, zgodnie
z kan. 324 §2 KPK.

§ 21.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 2. składanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu,
 3. przyjmowanie członków Stowarzyszenia,
 4. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 5. przygotowywanie planów działalności, planów finansowych oraz bilansu, zatwierdzanych przez Walne Zebranie,
 6. powoływanie pełnomocników zarządu,
 7. powoływanie komisji doraźnych do rozwiązywania bieżących problemów,
 8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
 9. podejmowanie decyzji niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 22.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
 3. W posiedzeniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej lub inne zaproszone osoby.
 4. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.

§ 23.

Prezes Zarządu w ramach zakresu swojego działania w szczególności:

 1. kieruje działalnością Zarządu i biura Stowarzyszenia,
 2. sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,
 3. wydaje zarządzenia w celu wykonywania uchwał władz statutowych.

§ 24.

Komisja Rewizyjna pełni funkcję kontrolną nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 25.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wyłania ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 26.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej, niż raz na 6 miesięcy.
 2. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół.

§ 27.

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej
   i gospodarczej,
  2. kierowanie do Zarządu wniosków i uwag dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  3. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu, wraz
   z oceną działalności Stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek

§ 28.

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1. nieruchomości,
 2. ruchomości,
 3. wpływy ze składek,
 4. dochody z działalności gospodarczej,
 5. wpływy z działalności statutowej,
 6. darowizny, spadki, zapisy,
 7. wpływy z pomocy fundacji i innych organizacji społecznych,
 8. inne wpływy.

§ 29.

 1. Oświadczenia woli w sprawach majątku Stowarzyszenia składa 2 członków Zarządu – prezes i wiceprezes lub prezes wraz z innym członkiem Zarządu.
 2. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

 

ROZDZIAŁ VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30.

 1. Walne Zebranie może powołać komisję w celu analizy sytuacji Stowarzyszenia

i przedstawienia wniosków, co do dalszego jego funkcjonowania.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji Stowarzyszenia, ustala likwidatora oraz cel przeznaczenia majątku Stowarzyszenia przy aprobacie Biskupa Diecezjalnego.

§ 31.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

STATUT

„Stowarzyszenia Pro Cultura et Musica im. Edyty Stein” B2ne*=52

w Zielonej Górze

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Pro Cultura et Musica im. Edyty Stein”
i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

2.      Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.)

oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r., Nr 29, poz.154 ze zm.) i posiada – będąc prywatnym stowarzyszeniem wiernych powołanym zgodnie z kan. 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego (zwane dalej KPK) – osobowość prawną.

3.      Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra.

 

§ 2.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3.

1.      Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2.      Stowarzyszenie podejmuje współpracę z krajowymi, zagraniczny i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami.

 

§ 4.

1.      Stowarzyszenie jest dobrowolnym, niepolitycznym i niezależnym stowarzyszeniem chrześcijańskim, działającym na rzecz ogółu społeczeństwa.

2.      Stowarzyszenie działa zgodnie z niniejszym Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia, w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

3.      Stowarzyszenie podlega nadzorowi Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego (kan. 323 KPK).

ROZDZIAŁ II

Cele i metody działania

 

§ 5.

Inspirowani wielowymiarowością życia i nauczania patronki Stowarzyszenia Edyty Stein określamy i przyjmujemy za najważniejsze cele Stowarzyszenia działanie na rzecz tworzenia możliwości i przestrzeni dla spotkania, dialogu i rozwoju, kształtowanie aktywnego i odpowiedzialnego społeczeństwa i szerzenie szeroko pojętej kultury chrześcijańskiej, w tym nauki, sztuki i muzyki, inspirowanych wartościami uniwersalnymi i religijnymi.

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)     organizowanie koncertów, spotkań poetycko-muzycznych, wystaw, wernisaży,

2)     prowadzenie działalności edukacyjno - programową, organizowanie i prowadzenie programów i konferencji, propagujących cele Stowarzyszenia oraz informowanie

o nich w środkach masowego przekazu,

3)     prowadzenie działalności wydawniczej,

4)     tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych, stołówek, dziennych domów pomocy społecznej,

5)     prowadzenie doradztwa i pomocy prawnej,

6)     wspieranie finansowe potrzebujących, w szczególności dzieci wymagających pomocy medycznej i ich rodzin,

7)     organizowanie i finansowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych,

8)     fundowanie stypendiów,

9)     organizowanie zbiórek publicznych,

10) organizowanie i wspieranie akcji, mających na celu uzyskanie pomocy finansowej

i rzeczowej na działalność Stowarzyszenia,

11) inicjowanie i realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych,

12) prowadzenie działalność gospodarczej na ogólnych zasadach, wyłącznie

w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie

 

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)     członków zwyczajnych,

2)     członków wspierających,

3)     członków honorowych.

 

§ 10.

1.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnej, która popiera cele i działalność Stowarzyszenia oraz deklaruje i daje rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów.

2.      O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały i na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, po okresie co najmniej 2 miesięcy aktywnej pracy na rzecz Stowarzyszenia.

3.      Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnej, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4.      Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5.      Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6.      Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie,
na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

7.      W przypadku odmowy przyjęcia kandydata na członka przysługuje odwołanie
w terminie 7 dni do Walnego Zebrania, którego orzeczenie jest ostateczne.

 

§ 11.

1.      Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma:

1)      czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

2)      prawo udziału w Walnym Zebraniu,

 

3)      prawo udziału we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi zasadami,

4)      prawo wglądu do rejestru członków, rejestru uchwał i protokołów władz Stowarzyszenia,

5)      prawo zgłaszania wniosków i zapytań do władz Stowarzyszenia we wszelkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

2.      Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1)      branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,

2)      przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia,

3)      dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,

4)      terminowe opłacanie składek.

 

§ 12.

1.      Członkowie wspierający i honorowi pozbawieni są biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.

2.      Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 13.

1.      Członkowstwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:

1)     śmierci członka,

2)     braku przejawu aktywnej działalności statutowej Stowarzyszenia,

3)     wykreślenia członka z rejestru członków Stowarzyszenia z powodu prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem Stowarzyszenia,

4)     wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, gdy zawieszenie członkostwa zwyczajnego trwa dłużej niż 1 rok,

5)     pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu,

6)     nie opłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,

7)     popełnienia przestępstwa umyślnego, ściganego z oskarżenia publicznego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem Sądu.

2.      Wykreślenia i wykluczenia członka dokonuje Zarząd Stowarzyszenia podejmując uchwałę.

3.      Zarząd może zawiesić członka w jego prawach do czasu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

4.      Zawieszenie członka ustaje z chwilą złożenia przez członka Zarządowi Stowarzyszenia oświadczenia o gotowości aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

5.      Uchwała Zarządu Stowarzyszenia o utracie członkostwa jest doręczana wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

6.      Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

7.      Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze

 

§ 14.

Władzami Stowarzyszenia są:

1)     Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem,

2)     Zarząd Stowarzyszenia,

3)     Komisja Rewizyjna.

§ 15.

1.      Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania
i okazaniu mandatu.

2.      Walne Zebranie na żądanie zwykłej większości zgromadzonych członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

3.      Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał ponad połowę ważnie oddanych głosów.

4.      Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż miejsc mandatowych, o wyborze decyduje liczba głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.

5.      W przypadku równej liczby głosów, pomiędzy kandydatami, którzy uzyskali taką samą ilość głosów, przeprowadza się ponowne wybory.

6.      Jeżeli nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca mandatowe, przeprowadza się wybory uzupełniające, w których o wybraniu decyduje zwykła większość głosów. Wybory uzupełniające odbywają się spośród kandydatów zgłoszonych do pierwszego głosowania.

§ 16.

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

§ 17.

1.      Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.

3.      Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia może być zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie.

4.      Walne Zebranie wybiera przewodniczącego zebrania na okres kadencji.

5.      Wniosek o zwołanie Walnego Zebrania powinien zawierać porządek obrad.

6.      Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 14 dni od dnia wniesienia wniosku.

7.      Doręczenie zawiadomienia (za potwierdzeniem) uczestnikom Walnego Zebrania wraz z porządkiem obrad powinno nastąpić najpóźniej 7 dni przed terminem zebrania.

8.      W przypadku braku wymaganej większości członków, Walne Zebranie odbędzie się nie później niż w ciągu miesiąca od wyznaczonego terminu, co należy podać
w zawiadomieniu.

9.      W drugim terminie nadzwyczajne Walne Zebranie może podejmować uchwały, bez względu na liczbę zebranych, zwykłą większością głosów, z wyłączeniem uchwał dotyczących zmian statutu, regulaminów, wyboru władz Stowarzyszenia i rozwiązania Stowarzyszenia.

10.  Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się w okresie 6 miesięcy po upływie kadencji władz statutowych.

 

§ 18.

1.      Do zakresu działania Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

1)     wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnianie ich składu w trakcie kadencji,

2)     określanie kierunków działań Stowarzyszenia,

3)     rozpatrywanie corocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi za okres trwania kadencji; nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu,

4)     zatwierdzanie rozliczeń finansowych,

5)     uchwalanie planów finansowych na kolejny rok,

6)     uchwalanie zmian w Statucie,

7)     uchwalanie wysokości składek i zasad ich uiszczania,

8)     rozpatrywanie odwołań od decyzji innych władz Stowarzyszenia,

9)     uchwalanie regulaminów działania Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

10) podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbyciu nieruchomości,

11) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

2.      Szczegółowy zakres i zasady działania władz Stowarzyszenia określają regulaminy uchwalane przez Walne Zebranie.

 

§ 19.

1.      W skład Zarządu wchodzą:

1)     prezes,

2)     wiceprezes,

3)     skarbnik.

2.      Kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, proponowanych przez członków Stowarzyszenia, przedstawia Komisja Mandatowo-Wyborcza.

3.      Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo zgłaszania dodatkowych kandydatów do władz.

4.      Proponowani członkowie do władz muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

5.      Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób.

6.      Na pierwszym posiedzeniu wybranego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które prowadzi przewodniczący zebrania, następuje ukonstytuowanie się organów.

7.      Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz prezes albo upoważniony przez niego członek Zarządu.

 

§ 20.

Z ramienia władzy kościelnej opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje wybrany przez Stowarzyszenie duchowny, zatwierdzony przez Biskupa Diecezjalnego, zgodnie
z kan. 324 §2 KPK.

 

 

 

§ 21.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1)     wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

2)     składanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu,

3)     przyjmowanie członków Stowarzyszenia,

4)     rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia,

5)     przygotowywanie planów działalności, planów finansowych oraz bilansu, zatwierdzanych przez Walne Zebranie,

6)     powoływanie pełnomocników zarządu,

7)     powoływanie komisji doraźnych do rozwiązywania bieżących problemów,

8)     przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,

9)     podejmowanie decyzji niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 22.

1.      Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał.

2.      Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

3.      W posiedzeniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej lub inne zaproszone osoby.

4.      Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.

 

§ 23.

Prezes Zarządu w ramach zakresu swojego działania w szczególności:

1)     kieruje działalnością Zarządu i biura Stowarzyszenia,

2)     sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,

3)     wydaje zarządzenia w celu wykonywania uchwał władz statutowych.

 

§ 24.

Komisja Rewizyjna pełni funkcję kontrolną nad działalnością Stowarzyszenia.

 

§ 25.

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

2.      Komisja Rewizyjna wyłania ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

 

§ 26.

1.      Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej, niż raz na 6 miesięcy.

2.      Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół.

 

§ 27.

1.      Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)     kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej
i gospodarczej,

2)     kierowanie do Zarządu wniosków i uwag dotyczących działalności Stowarzyszenia,

3)     przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu, wraz
z oceną działalności Stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek

 

§ 28.

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1)     nieruchomości,

2)     ruchomości,

3)     wpływy ze składek,

4)     dochody z działalności gospodarczej,

5)     wpływy z działalności statutowej,

6)     darowizny, spadki, zapisy,

7)     wpływy z pomocy fundacji i innych organizacji społecznych,

8)     inne wpływy.

 

§ 29.

1.      Oświadczenia woli w sprawach majątku Stowarzyszenia składa 2 członków Zarządu – prezes i wiceprezes lub prezes wraz z innym członkiem Zarządu.

2.      Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 30.

1.      Walne Zebranie może powołać komisję w celu analizy sytuacji Stowarzyszenia

i przedstawienia wniosków, co do dalszego jego funkcjonowania.

2.      Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania.

3.      Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4.      Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji Stowarzyszenia, ustala likwidatora oraz cel przeznaczenia majątku Stowarzyszenia przy aprobacie Biskupa Diecezjalnego.

 

§ 31.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

stat4u