Stowarzyszenie

Pro Cultura et Musica im. Edyty Stein

Głównym celem działalności Stowarzyszenia Pro Cultura et Musica im. Edyty Stein, jest tworzenie możliwości i przestrzeni dla dialogu i rozwoju mieszkańców Zielonej Góry i okolic. Ważnym dla Nas jest kształtowanie aktywnego i odpowiedzialnego społeczeństwa, a także szerzenie szeroko pojętej kultury inspirowanej wartościami uniwersalnymi i religijnymi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie koncertów, spotkań poetycko-muzycznych, wystaw, wernisaży,
 2. prowadzenie działalności edukacyjno – programową, organizowanie i prowadzenie programów i konferencji, propagujących cele Stowarzyszenia oraz informowanieo nich w środkach masowego przekazu,
 3. prowadzenie działalności wydawniczej,
 4. tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych, stołówek, dziennych domów pomocy społecznej,
 5. prowadzenie doradztwa i pomocy prawnej,
 6. wspieranie finansowe potrzebujących, w szczególności dzieci wymagających pomocy medycznej i ich rodzin,
 7. organizowanie i finansowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych,
 8. fundowanie stypendiów,
 9. organizowanie zbiórek publicznych,
 10. organizowanie i wspieranie akcji, mających na celu uzyskanie pomocy finansowej i rzeczowej na działalność Stowarzyszenia,
 11. inicjowanie i realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych,
 12. prowadzenie działalności gospodarczej na ogólnych zasadach, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r., Nr 29, poz.154 ze zm.) i posiada – będąc prywatnym stowarzyszeniem wiernych powołanym zgodnie z kan. 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego ma osobowość prawną.

stat4u